Retningslinjer og treningsavgift/egenandeler for sesongen 2018/2019

 

Treningsavgift/egenandel er for sesongen 2018/2019 er fastsatt til:

Klasse

Pris

Ytelse som dekkes

7-8 år

600

Organisert trening 1 x uke. Klubblue

9-10 år

800

Organisert trening 1 x uke. Klubblue

11-12 år

1700

Organisert trening 2 x uke, subsidiert barmark- og snøsamling i regi av MOI. Startkontingent landsrenn. Klubblue.

13-14 år

2700

Organisert trening 2 x uke, subsidiert barmark- og snøsamling i regi av MOI, subsidiert reise/opphold i fbm Midt-Norsk eventuelt reise/opphold Ungdommens Holmenkollrenn. Startkontigent landsrenn.

15-16 år

2700

Trening 2 x uke. Subsidiert barmark- og snøsamling i regi av MOI. Subsidiert reise/opphold i fbm Hovedlandsrenn og Midt-NorskStartkontigent landsrenn.

Junior

3500

Trening 2 x uke. Barmark- og snøsamling i regi av MOI. Subsidiert reise/opphold i fbm Junior NM og norgescup. Startkontigent landsrenn.

Senior

4600   

Trening 2 x uke. Subsidiert barmark- og snøsamling i regi av MOI. Subsidiert reise/opphold i forbindelse med NM og norgescup. Startkontigent landsrenn.

Merk: I langrenn er det årsklasser (ett og ett år) fra de yngste og opp til og med 18 år. Fødselsåret angir aldersklasse, f.eks. født år 2001 - sesong 2018/2019 = årsklasse 18 år.

 

Dugnad: Alle deltagere / foresatte plikter å delta på minimum 2 arrangementer på Skaret som dugnad per sesong. Man må selv skaffe en erstatter hvis man ikke kan delta på dugnaden. Dugnadslisten vil bli klargjort i November 2018. 

 

Moderasjon:  

 • Søsken: Det gis søskenmoderasjon fra og med søsken nr.2. Moderasjonen er halv treningsavgift for søsken i laveste treningsgruppe 

 

 • Forenklet treningsavgift. Fra og med treningsgruppe 13-14 år tilbys en forenklet treningsavgift på kroner 1 500 som gir mulighet til å delta på fellestreninger med respektive treningsgruppe. Hvis utøver ønsker å delta på renn, samlinger etc så må da startkontingent og reiser dekkes i sin helhet av utøveren. Det gis ikke støtte til kretslagsdeltagelse eller søsken og/eller foreldremoderasjon på denne treningsavgiften. 

 

 • Utøver som går på skole utenfor Molde (f.eks. Meråker, NTG eller lignende), som ikke deltar på treninger i Molde og som ønsker å gå for MOI betaler en utøveravgiftkr 1500. MOI dekker påmeldingsavgift til konkurranser. Utøver er velkommen til å være med på fellestreninger når de er på besøk i nærområde.  Stønad til Norges Cup og Junior NM opprettholdes etter fastsatte satser godkjent av styret per skisesong. 

 

 

For alle gjelder at den enkelte må betale medlemskap i MOI. Denne kommer i tillegg til MOI langrenn sine treningsavgift.  

Det gis ikke kjøregodtgjørelse til renn. Det oppfordres til samkjøring og spleising av kjøreutgifter (se for øvrig under)  

 Treningsavgift/egenandel for kommende sesong betales med et samlet beløp snarest og senest innen 1. november. 

 

Påmelding til treningsgrupper skjer via  MOI sine WEB sider. På bakgrunn av denne blir det effektuert en faktura . Øverst på venstre side på webben så har du muligheten til å logge deg inn. Husker du ikke brukernavn eller passord ditt, så trykker du på linken og legger inn din mail adr som du er registrert med og du får dette tilsendt. Du må være medlem av MOI for å kunne melde deg på treningsgruppene. 

  

 

DELTAGELSE PÅ SKIRENN 

For årsklassene 10 år og yngre: Sonerenn, runderenn og klubbmesterskap  

 

Landsrenn 

Årsklassene 11 år og eldre kan være med på landsrenn.  

 

Påmelding, organisering, transport til landsrenn for årsklasse 11 år og eldre. 

Det anbefales å se i ”Terminlisten for langrenn” som ligger på nettet. Her ser man hvilke typer renn som er planlagt og hvor disse arrangeres. Gå inn på www.skiforbundet.no og videre til Møre og Romsdal Skikrets. Her ligger bl.a. Terminlisten, innbydelser, resultater og andre nyheter. På terminlisten kan man nå også melde seg på skirenn direkte, når det er åpnet for dette. Klikk på ”påmelding åpen” i høyremargen for det aktuelle rennet. Alle som deltar på skirenn må ha en brukerkonto på Minidrett (minidrett.nif.no) 

 

Startkontingent for løpere betales av klubben i sin helhet. 

 

NB ! Deltagere som er påmeldt og som ikke møter på rennet må betale startkontingenten selv. Dette gjelder også stafetter som klubben betaler. 

 

Ved påmelding til renn i Min Idrett kan det forekomme at utøveren får valget om en skal betale selv eller om klubben skal betale. Utøveren skal velge det siste og påmeldingen vil ikke være effektuert før noen i klubben har betalt startkontingenten. Det kan derfor ta noen dager før utøveren kommer på deltakerlisten. 

 

Det dekkes ikke kjøregodtgjørelse til renn arrangert i Møre og Romsdal skikrets. 

 

Ved behov oppnevner hver enkelt treningsgruppe en reiseleder som tar seg av det praktiske på selve turen. De henter startnummer ved ankomst, holder troppen samlet og sørger for at spesielt de yngre får den hjelp og støtte de trenger. Jo flere foreldre som er med, jo bedre er det, men reiselederen sørger alltid for at det er med nok  ”hjelpemannskap”. Reiselederen har også ansvar for smørekofferter, evt MOI flagg. 

 

Deltakelse i større renn utenfor kretsen 

Deltakelse i større renn utenfor fylket er aktuelt for årsklasse 13 år og oppover. Nedenfor er en oversikt over aktuelle renn og kriterier for deltakelse på disse: 

 • Større renn utenfor egen krets (årsklasse 13-14 år) Midt Norsk MesterskapUngdommens Holmenkollrenn. Kriterier for deltakelse: 13 og 14 åringer som har deltatt i minimum 4 landsrenn/kretsrenn og kretsmesterskap i begge distanser før påmeldingsfrist, er kvalifisert for subsidiering fra MOI ved deltakelse. Se kriterier for kostnadsdekning senere i dette skriv  

 

 • Hovedlandsrennet (årsklasse 15-16 år) Kriterier for deltakelse: 15 og 16 åringer som har deltatt i minimum 4 landsrenn/kretsrenn og kretsmesterskap i begge distanser før påmeldingsfrist, er kvalifisert for subsidiering fra MOI ved deltakelse. Se kriterier for kostnadsdekning senere i dette skriv. Dersom sykdom forhindrer løpere å delta i flere kretsrenn og KM vil det bli vist skjønn mht kriteriene. Treningsutvalget tar den endelige vurderingen sammen med trenerne.  

   

Følgende RETNINGSLINJER/FORPLIKTELSER gjelder utøvere i årsklasse 15 år og eldre: 

 • Løperne følger et oppsatt treningsprogram/-opplegg som samsvarer med de mål en har satt seg  

 • Løperne møter på de oppsatte fellestreninger og samlinger. *)  

 • Løperne stiller opp i de konkurranser som klubben tar dem ut til å være med på (Stafetter og de forskjellige mesterskap, fra klubbmesterskap til KM og NM). 

 • Løperne følger opp klubbens sponsoravtaler og er lojale i henhold til de avtaler som er inngått. **) 

 • Løperne skal benytte MOI sin konkurransedress ved deltagelse i renn. Ytterlige retningslinjer finnes i Tillegget:” Retningslinjer for aktive og ledere” *)  

 

For løpere som bor utenfor vårt distrikt, må det inngås egne avtaler når det gjelder oppmøte på samlinger og deltaking i konkurranser.  

 

**) Eventuelle personlige sponsoravtaler skal skriftlig legges ved denne avtalen og vil bli lagt frem for Styret i Langrennsgruppa for godkjenning på forhånd. Illojal opptreden mot klubbens samarbeidspartnere vil kunne føre til utestenging fra Langrennsgruppa. Aktive som fra høsten er usikre på bosted/studiested, kan sende skriftlig søknad om utsatt innbetalingsfrist til MOI-Langrenn v/Styret.  

 

Påmelding til treningsgruppene gjelder som bekreftelse til vilkårene i dette skrivet.  

Page Break 

Tillegg  

 

RETNINGSLINJER/FORPLIKTELSER gjelder utøvere 15 og eldre:  

Personlige sponsoravtaler. 

 

MOI langrenn ønsker at våre utøvere skal være attraktive i sponsormarkedet og er derfor positive til at utøverne skaffer seg personlige sponsoravtaler  

 

(utstyrsavtaler/skiavtaler etc) 

For å sikre at personlige sponsoravtaler ikke er i konflikt med klubben sine sponsoravtaler for øvrig, skal alle personlige avtaler godkjennes av styret i MOI Langrenn. 

 

______________________ 

(navn) har inngått følgende personlige sponsoravtaler for sesongen 2018/2019: 

 

Sponsor_ _____________ _ _____________ _ _____________ _ _____________ _ _____________ _ _____________ _ _____________ _ _____________ _ _____________ _ _____________ _ _____________ 

 

 

 

Forpliktelser sponsor 

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 

 

 

 

 

Forpliktelser utøver 

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 

 

 

 

_______________________________________________ Utøver 

 

Godkjennes av styret MOI Langrenn 

 

Dato ____ /____ 2018 

 

Page Break 

RETNINGSLINJER FOR AKTIVE OG LEDERE FOR SESONGEN 2018/19 

Løpere som har betalt treningsavgift/ egenandel har følgende tilbud: heretter kalt prioriterte renn: 

 1. Løpere i årsklasse 13- 14 år vil etter å ha gjennomført minst 4 landsrenn/kretsrenn i kretsen, få subsidiert utgifter* til ett renn utenfor kretsen. Dette kan enten være Ungdommens Holmenkollrenn eller Midt-norsk Mesterskap.  

 

 1. Løpere i årsklasse 15-16 vil, etter å ha gjennomført minst 4 landsrenn i kretsen, få subsidiert deler av reise og oppholdsutgifter til Midt Norsk mesterskap og Hovedlandsrennet. For utøvere som tas ut til Ungdomsstafetten gjelder samme regel for dekning av utgifter.  

 

 1. Juniorløpere får subsidiert utgifter* til deltakelse i Norges Cup arrangementene (3 renn på hvert sted).  

 

 1. Seniorløpere får subsidiert utgifter* til deltakelse i 3 Norges Cup arrangement (2 renn på hvert sted). Premieplassering gir rett til deltakelse på ytterligere ett renn etter samme vilkår.Seniorløpere kan få dekket inntil kr 400 (etter regning) for reiseutgifter til samlinger dersom de bor utenfor fylket.  

 

 1. Landslagsløpere og løpere som blir uttatt av skiforbund og skikrets, vil bli behandlet spesielt etter nærmere instruks fra Styret.  

 

 1. Deltakelse i konkurranser må være forhåndsgodkjent av Styret for at dekning av utgifter skal kunne påregnes.  

 

 1. Moderasjon på kontingent/egenandel: Hvis treneransvar eller styreverv så gis det moderasjon for barn i treningsgrupper. Treningsavgiften er satt til kr 500 pr barn av trener/styremedlem for aldersgruppe til og med 11-12 år.  De barn av trenere/styremedlemmer som er 13 år eller eldre får 50% reduksjon i treningsavgiften. Det gis ikke både søskenmoderasjon og redusert teningsavgift. 

 

 1. Trenere som har vært trenere i tre sesonger, vil få tilbud om treningsdress gjennom trimtex (MOI dress). Dette gjelder også om en forplikter seg å være trener i tre sesonger. 

 

*UTGIFTER for utøvere til prioriterte renn utenfor kretsen dekkes etter følgende retningslinjer. Reiseutgifter for utøver tur/ retur Molde etter billigste reisealternativ oppsatt av Reiseleder/ Styret. Maksimalsatser for dekning er satt for per renn / helg: 

 

 • NorgesCup jr  kr 3000,-  

 • NM jr kr 3000,-  

 • Hovedlandsrenn kr 2500,-  

 • Ungdomsstafetten kr 2000,-  

 • Ungdommens Holmenkollrenn  kr 2000,-  

 • Midt-Norsk Mesterskap kr 500,-  

 

Utgifter utover dette dekkes av den enkelte.  

 

Det gis generelt ikke dekning for deltagelse i seniorrenn, og egen avtale må gjøres med styret. Det skal benyttes langrennsgruppens reiseregningsskjema (tilgjengelig på hjemmesiden, under Langrenn og Skjema. Skjemaet leveres så raskt som mulig etter at rennet er gjennomført og senest 2 uker etter sesongslutt og senest 15 april.  

*UTGIFTER for lagleder/trener /smøreansvarlig (evnt foreldre) til prioriterte renn utenfor kretsen dekkes etter følgende retningslinjer: 

 

 • Klubben dekker reise og oppholdskostnader for èn lagleder/trener pr arrangement. Lagleder/trener oppgavene kan utføres av flere men med delt refusjon. For at denne/de skal få dekket reise kreves det at vedkommende utfører laglederoppgaver som beskrevet under: 

 • Ansvar for minimum 4 utøvere.   

 • Deltakelse på lagledermøter  

 • Hente startnummer 

 • Bistå med smørning (hvis annen smøretjeneste ikke er organisert av krets/klubb) 

Reiseutgifter for lagleder/trener dekkes tur/ retur Molde etter billigste reisealternativ oppsatt av Reiseleder/ Styret.  

Diett dekkes ikke. 

 

 • Treningsamlinger i klubbens regi (prioriterte):Arrangementsansvarlig og tilligsvalgte med trenings-/arrangementsansvar får dekt reise med kr 1 / km samt opphold og diett. 

 

Det skal benyttes langrennsgruppas reiseregningsskjema (tilgjengelig på hjemmesiden, under Langrenn og Skjema. Skjemaet leveres inn min 14 dager etter sesongslutt og senest 15 april. 

 

For deltagelse på kretslaget gjelder følgende retningslinjer: 

Klubben dekker 50% av kretsavgiften, for tiden kroner 7000 pr utøver/år (forutsatt at deltager betaler resterende kronebeløp). Utover dette dekkes ikke klubben andre kostnader (reisekostnader til samlinger etc) 

 

For utøvere som hospiteres på kretslagets samlinger dekker klubben 50% av utøverens reise,- og oppholdskostnader til samlingene. Utover dette dekker klubben ingen andre kostnader 

 

For deltagelse på Regionslag gjelder følgende retningslinjer: 

 

Klubben dekker kroner inntil 2500 pr utøver/år (forutsatt at deltager betaler tilsvarende beløp i egenandel). Utover dette dekker klubben ingen andre kostnader (reisekostnader til samlinger etc). 

For utøvere som hospiteres på regionslagets samlinger dekker klubben 50% av utøverens reise,- og oppholdskostnader til samlingene. Utover dette dekker klubben ingen andre kostnader. 

 

Ordningen blir vurdert etter sesongslutt på samme måte som vedtektene til MOI langrenn.  

 

Trenere for de respektive grupper for sessongen 2018/2019 er følgende; 

 

7-8 årKnut Inge Orset, Ingunn Gaupset, Marit Bjerkeli 

9-10 årAnja Haink, Leif Harrald Sættem 

11-12 årHåvard Bjerkeli, Åge Vassdal 

13-14 årFrank Polte, Arnt Owe Rød 

15+Helge Gautvik 

 

 

Treningsutvalget består av; 

 

Frank Polte, Helge Gautvik 

 

En oppfordrer foreldre og utøvere til å ta kontakt med trenere og teningsutvalg om det er spørsmål til trening eller innspill til gruppene. Vi har en filosofi om at vi ønsker å gi flest mulig lengst mulig et best mulig tilbud. For å få til dette er vi avhengig av godt samarbeid med foreldre og foresatte. 

 

MOI Langrennsgruppa 

Kalender

Oktober
MTOTFLS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123